Sharp MVO jaarverslag onze mensen

Introductie

We waren in totaal met 87 medewerkers eind 2019. 70 Medewerkers werkten op ons hoofdkantoor in Utrecht (Nederland) of waren regionaal gevestigd in Nederland voor service en verkoopactiviteiten, 4 waren werkzaam bij onze service-unit in Houten (Nederland) en 13 werkten op ons verkoopkantoor in Mechelen (België).

Nieuwe locatie

In februari 2019 is ons hoofdkantoor verhuisd van Houten naar Utrecht in Nederland. De redenen hiervoor waren de conditie en de grootte van het gebouw en de conditie van het bedrijventerrein. Er is gezocht naar een kantoor binnen een goede reisafstand voor medewerkers van wie een deel in Houten wonen. Tegelijkertijd kunnen medewerkers die in de hele Benelux werken terecht op diverse kantoren, omdat er is gekozen voor een facilitaire dienstverlener. Deze dienstverlener bezit namelijk een groot netwerk aan werkplekken en co-working ruimten in de wereld, waarvan gebruik gemaakt kan worden.

Sharp hoofdkantoor

Personeelsbeleid

Medewerkers
De meeste medewerkers hebben een vast contract en werken voltijd. In 2019 werd er gemiddeld maar van 1 uitzendkracht gebruik gemaakt. De man-vrouwverhouding in ons bedrijf was in 2019 86%:14%. De directie en het managementteam bestaan uit 6 mannen en 1 vrouw (ook 86%:14%). Aangezien een van onze speerpunten is om de diversiteit van het management en medewerkersbestand voor wat betreft gender te vergroten, gaan we onder andere ons wervingsplan aanpassen.

In 2019 is er 1 persoon met afstand tot de arbeidsmarkt ingehuurd voor een project, via Orionis Walcheren. Daarmee was de social return voor ons op het totale medewerkersbestand in 2019 1%. Onder ons wervings- en diversiteitsbeleid valt ook social return en we blijven alert op mogelijkheden om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen of in te huren.

Ruime sociale voorzieningen
Sharp Electronics Benelux is een werkgever met ruime sociale voorzieningen voor medewerkers. Zo zijn er 5 bovenwettelijke vakantiedagen en 12 Atv-dagen, een 13e maand, provisie voor verkoopmedewerkers, mogelijkheden voor een bonus of award voor alle medewerkers en is er een budget voor sociale activiteiten. 

In het boekjaar 1 april 2019-1 april 2020 is er bovendien € 37.000 besteed aan opleidingen. Daarnaast is er in 2019 gestart met online beschikbaar stellen van trainingsmodules in het kader van competentiemanagement. 

Sharp Electronics Benelux is aangesloten bij de ICK-CAO voor de ICT-sector.

Medewerkerstevredenheid
In het voorjaar van 2019 is, na de verhuizing, een medewerkerstevredenheidonderzoek uitgevoerd in Nederland. Hier kwam uit als sterk punt dat medewerkers zich met respect en waardigheid behandeld voelen en ze zichzelf kunnen zijn op het werk. Als verbeterpunten kwamen naar voren dat het werk nog beter georganiseerd kan worden en dat de communicatie soms beter kan en daarmee eventuele werkdruk verminderen. Er is dan ook een denktank opgestart die 1x/2 maanden bij elkaar komt om verbeteringen in te zetten. Er zijn onder andere al verbeteringen ingezet met het slim verder automatiseren van enkele werkprocessen.

Personeelsbestand 2019

Gezondheid en welzijn

Sharp stelt werknemer centraal

‘Inmiddels werk ik 4,5 jaar voor Sharp Electronics Benelux. 1,5 Jaar geleden ben ik gevraagd of ik ook preventiemedewerker wilde worden voor de organisatie in Nederland. Aangezien ik graag een bredere blik op de organisatie heb, en bij mijn vorige werkgever ook preventiemedewerker ben geweest, vond ik dit leuk om op te pakken.

Ik heb de specifieke RI&E voor de installatie van schermen begeleid in 2018 en de nieuwe algemene RI&E in 2019. Bij het vinden van oplossingen moet je soms creatief zijn. Bij oplossen van de belasting bij installatie van schermen, bleek dat de lift zoals we in eerste instantie hadden bedacht zelf te zwaar was. Daarom is deze uiteindelijk demontabel in twee delen geworden.

Sharp stelt de werknemer centraal en dat vind ik belangrijk. Er worden geen onmogelijke eisen gesteld aan medewerkers en regels worden nageleefd. Nu zijn er voor een verkoop- en serviceorganisatie zoals Sharp Electronics Benelux geen grote risico’s, maar het is toch prettig dat het goed geregeld is.’

Caro Waldthausen Teamleader Customer Services Preventiemedewerker

Caro Waldthausen

Preventiemedewerker
en Teamleider customer service

Ziekteverzuim
Gezondheid en welzijn is ook een van de speerpunten van Sharp Electronics Benelux.

Ons ziekteverzuim was in 2019 4,8%. Ter vergelijking, het ziekteverzuim was in Nederland gemiddeld 4,4% voor alle werkenden en 3,8% voor de handel (CBS, 2020). In België was het ziekteverzuim gemiddeld 5,9% voor alle werkenden (SD Worx, 2020). Er hebben zich geen incidenten of ongevallen voorgedaan.

RI&E’s
Er is een RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) uitgevoerd in juni 2019 bij het hoofdkantoor in Utrecht, na de verhuizing. Als belangrijkste risico’s waren geïdentificeerd: werkdruk, verkeerd afgestelde bureauhoogten, afstemming over BHV met andere huurders in het pand, waaronder over de jaarlijkse ontruimingsoefening. Acties voor al deze punten zijn in 2019 in gang gezet.

Daarnaast is er een specifieke RI&E uitgevoerd, voor de installatie van schermen in november 2018. Dit op basis van vragen vanuit onze ondernemingsraad. Deze schermen kunnen namelijk groot en zwaar (ca. 150 kg) zijn en daardoor onhandig te hanteren.

Op basis van de resultaten van de RI&E is een lift aangeschaft, waarmee een scherm van de vloer naar de gewenste hoogte getakeld kan worden, om daar vast te zetten.

Algemene risico’s bij Sharp Electronics Benelux zijn verder met name: tillen, op de knieën zitten, gebruik van handschroevendraaiers en gebruik van een (minimale hoeveelheid) verdacht CMR-geclassificeerde schoonmaakmiddel door servicemedewerkers/engineers. Zij zijn daarom goed geïnstrueerd en gebruiken de nodige beschermingsmiddelen. Verder zijn alle servicemedewerkers/engineers VCA (Veiligheid Checklist Aannemers) gecertificeerd.

Voortgang op de Plannen van Aanpak van de RI&E’s worden door de preventiemedewerker minimaal elk kwartaal geëvalueerd, waarna zij de directie informeert. Daarnaast wordt er al een Periodiek Medisch Onderzoek aangeboden aan al het personeel, ondanks dat er geen hoog risicofuncties zijn en gaat er een vitaliteitsprogramma uitgerold worden voor eind 2021.

Interne gedragscode

Er is vanuit Sharp Corporation, onze internationale moedermaatschappij, een intern ‘Handvest voor verantwoord ondernemen’ vastgesteld voor alle medewerkers. Hierin zijn richtlijnen over de volgende onderwerpen opgenomen:

  • Eerlijk en open management
  • Continu verhogen klanttevredenheid (inclusief aandacht voor milieu, veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid)
  • Transparantie informatie/bescherming vertrouwelijke informatie derden
  • Behoud milieu
  • Eerlijke en vrije concurrentie
  • Mensenrechten (discriminatie, kinderarbeid, gedwongen arbeid)
  • Arbeidsrechten (diversiteit, veiligheid)
  • Lokale gemeenschappen (onderwijs, milieu, sociaal welzijn).

Het handvest is gebaseerd op de UN Global Compact, United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights, ISO 26000, OESO Richtlijnen voor multinationale ondernemingen, Code of Conduct van de Responsible Business Alliance (alliantie van

 

Sharp Opening

toonaangevende elektronische bedrijven in de wereld), Universele verklaring van de rechten van de mens en ILO fundamentele arbeidsrechten.